Pályázati Felhívás 2012.04.02

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

A pályázat meghirdetésének célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói megismerkedhessenek az önkormányzati munka főbb területeivel és az egyetemi oktatás során szerzett elméleti ismereteiket, tudományos diákköri tevékenységüket a gyakorlat során kamatoztassák, és elméleti ismereteikkel segítsék a bizottságok munkáját.
Pályázatot nyújthat be az, a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatán legalább négy félévet sikeresen befejezett hallgató, aki kedvet érez az önkormányzati munka megismeréséhez, esetleg tanulmányai befejeztével ezen a területen kíván elhelyezkedni, és megfelel jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázatokat írásban, egy eredeti példányban 2012. április 30-áig. kell benyújtani Kővári Jánoshoz, a Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság elnökéhez – Pécs, Széchenyi tér 1 -címezve.

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1./ A pályázó személyi adatait: név, születési hely, születési idő, anyja neve, elérhetőségei, levelezési címe.
2./ A pályázó maximum öt oldal terjedelmű bemutatkozását melyben ismerteti érdeklődési körét és a választott területtel kapcsolatos tudományos diákköri munkásságát.
– Megjelöli, hogy az önkormányzat mely bizottságának munkájában kíván közreműködni, megindokolja hogy miért.
– Közli, milyen elképzelései vannak a bizottsági munkáról, illetve gyakornoki tevékenységéről.
– Bemutatja, hogy a választott bizottság tevékenységét milyen módon kívánja segíteni.
– Kiválaszt az általa választott bizottság ügyrendjéből 1-3 olyan szakterületet, mely érdekli és melyben szívesen elmélyülne.
3./ A pályázó tanulmányi eredményeit tanúsító dokumentumot. (lecke-könyv
egyszerű másolat)
4./ A pályázó idegen-nyelv ismertére vonatkozó dokumentumokat.(nyelv-vizsga
bizonyítvány egyszerű másolat)
5./ Az egyetem tanulmányi osztály által a hallgatói jogviszony tanúsítása tárgyában
kiadott igazolást.
6./ A hallgatói önkormányzat támogatását tanúsító iratot.

 

A Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság döntéséről a pályázatot benyújtók 2012. július 31 – éig írásban értesítést kapnak.

A szerződés megkötése:

A gyakornok díjazásban nem részesülnek.
A Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság által megválasztott gyakornokkal az önkormányzat – határozott időre szóló – megállapodást köt. A megállapodást a polgármester írja alá.
A gyakornok megbízatása azonnali hatállyal megszűnik, ha három egymást követő alkalommal a bizottság rendes ülésén nem jelenik meg.
A gyakornokok tevékenységégének tapasztalatairól az önkormányzat és az egyetem
illetékesei évente kölcsönösen tájékoztatják egymást.
A gyakornokok tevékenységüket 2012. szeptemberében, a részükre kijelölt bizottság szeptemberi első rendes ülésének időpontjában kezdik meg.

A gyakornokok jogai és kötelességei:
A gyakornok joga, hogy az önkormányzat és a bizottság tevékenységét szabályozó dokumentumokat (SZMSZ, ügyrend, egyéb szabályzatok) megismerhesse, a bizottság ülésein véleményt nyilvánítson, ismertesse az adott tárgykörre vonatkozó ismereteit, tudományos diákköri tevékenységét. A gyakornok a bizottság elnökétől a jegyzőtől vagy az érintett főosztály vezetőjétől tevékenységéhez segítséget kérhet.
A gyakornok kötelessége a számára kijelölt bizottság ülésein részt venni, a bizottság feladatit, tevékenységét megismerni, ismereteivel a bizottság munkáját segíteni. Köteles a bizottsági üléseken – az egyedi ügyekkel kapcsolatban – tudomására jutott információkat megőrizni.
A gyakornok köteles az általa a pályázatában kiválasztott szakterületek közül 15-20 oldal terjedelmű dolgozatot készíteni, melyben összegzi tapasztalatait, megfogalmazza javaslatait. A dolgozatot a Bizottság elnökének kell leadni, a gyakorlat befejezését követő 30 napon belül.

További információ:

Berta Melinda, előadó
Pécs MJV Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Kabinet
Pécs, Széchenyi tér 1.
Tel: 72/533-823
Fax: 224-193
e-mail: berta.melinda@ph.pecs.hu